Dagangan Forex dalam garis panduan india rbi

Kontrak tukaran asing produk ke hadapan dan pilihan FCY-INR Garis Panduan Operasi, Terma dan Syarat sementara kontrak yang ditempah di bawah kemudahan ini biasanya akan dibentangkan, pembatalan dan kontrak kontrak dibenarkan.

Pengawasan dan pendedahan Pengawasan dan penzahiran transaksi dalam pasaran niaga hadapan mata wang akan dilakukan mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh SEBI. FPI akan dibenarkan akses kepada niaga hadapan mata wang atau opsyen mata wang pertukaran mata wang untuk tujuan perlindungan nilai risiko mata wang yang timbul daripada nilai pasaran pendedahan mereka kepada hutang India dan sekuriti ekuiti. Kepala ke halaman web Forex kami dan jual atau beli forex secara online dari kemudahan rumah anda. Akhir dagangan forex di india rbi garis panduan telah diberikan atau Nombor Pendaftaran Pinjaman yang diperuntukkan oleh Bank Rizab untuk meminjam dalam mata wang asing, dagangan forex di india rbi garis panduan. Juga, pelancong menggunakan Forex untuk membeli dan menjual pertukaran asing untuk membuat keuntungan disebabkan oleh kadar pertukaran asing yang sentiasa berubah. Kuantum Pertukaran Tanpa mengambilkira tempoh penginapan hak adalah sehingga USD 2, 50, diperlukan untuk setiap perjalanan. Tujuan II: Rollovers pada tarikh akhir akan dibenarkan sehingga tahap nilai pasaran pada tarikh tersebut. Tujuan, produk dan garis panduan operasi setiap pengguna disenaraikan di bawah: Bank Kategori I, melalui pengesahan bukti dokumentari, harus berpuas hati tentang ketulenan pendedahan yang mendasari, tanpa mengira urus niaga itu menjadi akaun semasa atau akaun modal.

Pengambilan angka yang telah diaudit tahun sebelumnya mungkin memerlukan sedikit masa pada permulaan tahun kewangan. Walau bagaimanapun, jika penyata tidak dikemukakan dalam tempoh tiga bulan dari tarikh akhir tahun kewangan, kemudahan itu tidak perlu disediakan sehingga penyerahan angka yang telah diaudit.

Bank Kategori I, melalui pengesahan keterangan dokumentari, harus berpuas hati tentang ketulenan pendedahan yang mendasarinya, tanpa mengira urus niaga itu menjadi akaun semasa atau akaun modal.

Sekiranya urus niaga perdagangan menjadi asas, tempoh struktur tidak boleh melebihi dua tahun. Kedudukan MTM harus diintimidasikan kepada pengguna secara berkala.

Bank hendaklah mempunyai dasar dalaman mengenai had masa sehingga kontrak lindung nilai untuk asas yang diberikan boleh dilancarkan atau dikemas semula oleh pengguna. Arahan am untuk kontrak derivatif forex OTC yang dimasuki oleh Penduduk di India Walaupun garis panduan yang dinyatakan di atas mentadbir derivatif tukaran mata wang asing tertentu, beberapa prinsip umum dan perlindungan untuk pertimbangan berhemat yang terpakai merangkumi derivatif pertukaran asing OTC, adalah terperinci di bawah.

Dalam hal penyerahan sebahagian, keuntungan bersih akan dipindahkan secara pro-rata. Dengan menggunakan sepenuhnya had atau sekiranya berlaku pelanggaran had, pengguna tidak boleh membuat kontrak baru di bawah kemudahan ini. Dalam hal sedemikian, kontrak yang ditempah lebih awal di bawah kemudahan ini akan dibenarkan untuk berterusan sehingga mereka tamat atau ditutup. Sebarang keperluan lindung nilai selanjutnya boleh ditempah di bawah kemudahan lindung nilai yang lain.

Pengguna - Orang yang bermastautin di India yang telah meminjam pertukaran asing mengikut peruntukan Peminjaman dan Pinjaman Pengurusan Tukaran Asing dalam Peraturan Pertukaran Asing, Tujuan Untuk melindungi risiko kadar faedah dan risiko mata wang atas pendanaan pinjaman dan melepaskan dari pagar tersebut. Garis Panduan Operasi, Terma dan Syarat Produk yang dinyatakan di atas tidak boleh melibatkan rupee dalam apa jua keadaan.

Walau bagaimanapun, dalam hal penyerahan dokumen asal tidak mungkin, salinan dokumen asal, yang disahkan dengan sah oleh pegawai yang diberi kuasa oleh pengguna, boleh diperolehi. Dalam mana-mana kes, sebelum menawarkan kontrak, bank-bank Kategori Kategori I harus memperoleh aku janji daripada pelanggan dan juga sijil dari juruaudit berkanun untuk butiran merujuk kepada B b untuk Arahan Am. Walaupun butir-butir asasnya perlu direkodkan pada masa tempahan kontrak, dalam pandangan isu logistik, tempoh maksimum 15 hari boleh dibenarkan untuk pengeluaran dokumen.

Seratus peratus had yang layak i. Pengimport, yang telah membuat tempahan kontrak sehingga had lima puluh peratus sebelum ini dalam tahun kewangan semasa, layak mendapat perbezaan yang timbul daripada had yang dipertingkatkan. Had tambahan, jika disekat, akan diberikan pada asas yang boleh disampaikan. Kontrak ini sekali dibatalkan, tidak layak untuk dikemas semula. Rollovers juga tidak dibenarkan. Satu aku janji boleh diambil dari pelanggan yang menyokong bukti dokumentari akan dihasilkan sebelum kematangan semua kontrak yang ditempah.

Bagi pelanggan pengeksport untuk layak untuk kemudahan ini, jumlah agregat bil tertunggak tidak boleh melebihi 10 peratus daripada perolehan. Kontrak agregat yang melebihi 50 peratus dari had layak dibenarkan oleh bank Kategori I yang berpuas hati dengan keperluan sebenar pelanggan mereka selepas pemeriksaan dokumen mengikut format dalam Lampiran VII yang ditandatangani oleh CFO dan CS, mengandungi yang berikut: Perisytiharan bahawa semua garis panduan telah dipatuhi semasa menggunakan kemudahan ini; dan.

Perenggan A menggambarkan produk dan garis panduan operasi untuk produk masing-masing. Sebagai tambahan kepada garis panduan operasi di bawah A, arahan am yang terpakai merangkumi semua produk untuk penduduk selain daripada Bank Kategori I yang terperinci di bawah Perenggan B.Jika dokumen tidak diserahkan oleh pelanggan dalam masa 15 hari, kontrak boleh dibatalkan, dan keuntungan tukaran, jika ada, tidak boleh diserahkan kepada pelanggan. Sekiranya tidak mengemukakan dokumen oleh pelanggan dalam masa 15 hari pada lebih daripada tiga kali dalam tahun kewangan, tempahan kontrak derivatif yang dibenarkan pada masa akan datang hanya dibenarkan terhadap pengeluaran dokumen pendasar, pada masa tempahan kontrak.

Atas permintaan TR, bursa akan melaporkan semua kontrak yang ditempah oleh pengguna tersebut ke TR setiap hari. Jika kontrak tertunggak pengguna melebihi had atau had dilanjutkan, jika berkenaan, bank yang ditetapkan akan memberi nasihat kepada pengguna untuk menghentikan tempahan kontrak baru di bawah kemudahan ini. Apabila pengguna berhijrah ke kemudahan lain yang tersedia, bank yang ditetapkan akan melaporkan maklumat ini kepada TR. TR akan mengemaskini maklumat ini dalam rekodnya dan memaklumkan bursa saham yang diiktiraf untuk menghentikan melaporkan data bagi pengguna yang berkenaan.

Walau bagaimanapun, perlu ada kajian berkala mengenai anggaran. Walau bagaimanapun, mereka layak untuk berpindah, pada matang. Bank Kategori AD saya juga boleh mengesahkan jumlah dan tempoh pendasar yang digantikan.

Pengguna yang membuat tempahan kontrak di bawah kemudahan ini tidak akan menempah kontrak di bawah mana-mana kemudahan lain dalam pasaran OTC atau ETCD kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam para. Pada akhir setiap tahun kewangan, pengguna akan memberikan bank yang ditetapkan dengan pernyataan yang ditandatangani oleh ketua kewangan atau ketua entiti, sehingga kesannya, kontrak Hedge yang ditempah di pasar OTC dan ETCD, di bawah kemudahan ini, disokong oleh pendedahan kadar pertukaran asas, sama ada yang dikontrak atau dijangkakan.

Produk-produk kontrak pertukaran asing, kontrak mata wang yang tidak melibatkan rupee, pilihan mata wang asing-INR dan struktur pengurangan kos [seperti yang disebutkan dalam bahagian B untuk I 1 v].

Di samping garis panduan di bawah produk derivatif tukaran mata wang asing tertentu, arahan am harus diikuti secara teliti oleh pengguna penduduk di India selain daripada bank Kategori I dan pembuat pasaran AD Kategori I.

PKS yang menggunakan kemudahan ini harus memberikan perisytiharan kepada bank Kategori AD I tentang jumlah kontrak hadapan yang telah ditempah, jika ada, dengan bank kategori Kategori I yang lain di bawah kemudahan ini. Individu, Firma dan Syarikat Pemastautin Tujuan untuk melindung nilai pendedahan pertukaran asing mereka yang timbul daripada kiriman wang yang sebenar atau yang dijangkakan, baik ke dalam dan ke luar, boleh menempah kontrak hadapan, tanpa pengeluaran dokumen asas, sehingga had USD 1 ,, USD satu juta, berdasarkan pengisytiharan diri.

Kontrak pada Kontrak Cemerlang: USD 30 juta, atau yang setara dengannya, secara kasar. Bank yang Dilantik: Bank yang ditetapkan akan menilai keperluan lindung nilai pengguna dan menetapkan had sehingga tertakluk pada kontrak tertunggak. Struktur pengurangan kos boleh ditempah oleh pengguna dengan syarat bahawa syarikat tidak tersenarai yang tinggal boleh menggunakan struktur tersebut hanya jika mereka mempunyai nilai bersih minimum Rs.dagangan forex di india rbi garis panduan

Butir-butir penuh kontrak harus ditandakan pada dokumen asal di bawah pengesahan yang betul dan disimpan untuk pengesahan.

Selanjutnya, bank Kategori I AD dikehendaki memeriksa kesesuaian dan kesesuaian swap dan berpuas hati dengan kekukuhan kewangan korporat. Garis Panduan Operasi, Terma dan Syarat tanpa sebarang transaksi swap yang melibatkan bayaran pendahuluan Rupee atau yang bersamaan dalam apa-apa bentuk hendaklah dilaksanakan.

Bank Kategori I AD boleh, menetapkan perlindungan tambahan, seperti keuntungan berterusan, nilai bersih yang lebih tinggi, perolehan, dan sebagainya bergantung kepada skala operasi forex dan profil risiko pengguna. Kematangan lindung nilai tidak boleh melebihi kematangan urus niaga yang mendasari dan tertakluk kepada sama ada pengguna boleh memilih tempoh lindung nilai.

Garis Panduan Operasi, Terma dan Syarat yang Korporat mempunyai nilai bersih minimum Rs dan perolehan eksport dan import tahunan yang melebihi harga Rs dan memenuhi semua syarat lain seperti yang dinyatakan dalam bahagian B untuk I boleh dibenarkan menggunakan struktur pengurangan kos.

dagangan forex di india rbi garis panduan

FEDAI akan menerbitkan harian matriks anggaran ketidaksuburan tersirat yang disiarkan, yang peserta pasaran boleh gunakan untuk menandakan untuk memasarkan portfolio mereka. Pengguna - i. Penduduk yang mempunyai liabiliti mata wang asing dan menjalankan pertukaran mata wang asing-INR untuk berpindah dari liabiliti mata wang asing kepada liabiliti Rupee. Entiti pemastautin yang diperbadankan mempunyai liabiliti rupee dan menjalankan INR-FCY swap mata wang asing INR-FCY untuk berpindah dari liabiliti rupee kepada liabiliti mata wang asing, tertakluk kepada keperluan kehematan minimum tertentu, seperti sistem pengurusan risiko dan lindung nilai semulajadi atau pendedahan ekonomi.

Bank kategori 1 AD dijangka menguruskan portfolio pilihan dalam had pengurusan risiko yang diluluskan oleh Reserve Bank. Sekiranya berlaku pelepasan urus niaga sebelum tempoh matang, kontrak itu boleh diselesaikan secara tunai berdasarkan nilai pasaran pilihan opsyen luar yang sama. Hayat kematangan sisa bagi setiap kontrak opsyen yang tertunggak boleh diambil sebagai asas bagi tujuan pengelompokkan di bawah pelbagai kematangan matang.

Pelanggan boleh membeli panggilan atau meletakkan pilihan. Semua garis panduan yang diguna pakai untuk kontrak hadapan mata wang bersilang boleh digunakan untuk kontrak pilihan mata wang juga. Opsyen mata wang silang harus ditulis oleh bank Kategori I pada dasar back-to-back yang dilindungi sepenuhnya. Nota-nota yang dikemukakan kepada Lembaga sepatutnya menyebut dengan jelas risiko-risiko negatif, antara lain. Kriteria Kelayakan Minimum: Nilai bersih tidak kurang daripada CRR crore 10 peratus NPA bersih tidak melebihi 3 peratus daripada pendahuluan bersih Untung berterusan selama sekurang-kurangnya tiga tahun Bank Rizab akan mempertimbangkan permohonan itu dan menyetujui kelulusan satu masa di kebijaksanaan.

Walau bagaimanapun, pengguna boleh memberikan butiran asas mengenai transaksi yang mendasari dalam format piawai 6, hanya dalam kes kontrak lindung nilai OTC. Kontrak yang dibatalkan boleh dibebaskan dengan bank yang sama. Sekiranya kontrak lindung nilai ditempah di pasaran OTC, manakala kerugian akan diperoleh daripada pengguna, keuntungan bersih i.

Berdasarkan rekod prestasi entiti itu, bank Cat Cat yang berkenaan, boleh, bagaimanapun, meminta dokumen pendasar, jika dianggap perlu, pada masa pengundian kontrak yang dibatalkan. Nilai nosional kontrak tertunggak tidak boleh melebihi USD1 ,, pada bila-bila masa. Entiti penduduk dan bukan pemastautin, selain individu.

Produk-produk yang terdapat di bawah kemudahan ini adalah seperti berikut: Rollovers pada tarikh akhir akan dibenarkan sehingga tahap nilai pasaran pada tarikh tersebut. Garis Panduan Operasi, Syarat dan Ketentuan Prinsip umum yang akan diperhatikan untuk kontrak pertukaran asing hadapan.


Untuk Kemudahan Lindung Nilai Mudah, para a dan b di bawah tidak akan terpakai. Syarikat-syarikat hendaklah memberikan sijil tahunan kepada bank Kategori I AD yang mengesahkan bahawa transaksi derivatif diberi kuasa dan Lembaga atau forum bersamaan dalam hal perkongsian atau firma proprietari sedar sama.

Pendedahan yang mendasari kontrak lindung nilai yang ditempah di bawah kemudahan ini tidak dilindung nilai di bawah mana-mana kemudahan lain. Semasa dilantik, bank yang ditetapkan akan melaporkan butiran pengguna dan had yang diberikan kepada TR Repositori TR.

Dengan ketiadaan lindung nilai semulajadi atau pendedahan ekonomi, swap mata wang asing INR untuk berpindah dari liabiliti rupee kepada liabiliti mata wang asing mungkin dihadkan kepada syarikat tersenarai atau syarikat tidak tersenarai dengan nilai bersih minimum Rs.

Amaun yang ditempah dengan bank kategori AD-I di bawah kemudahan ini; dan Semua garis panduan telah dipatuhi semasa menggunakan kemudahan ini sepanjang tahun kewangan lalu. Sebagai tambahan kepada pengisytiharan pelanggan, bank Kategori I AD juga harus menilai transaksi masa lalu dengan pelanggan, perolehan, dan lain-lain. Kontrak tersebut boleh ditempah melalui bank Kategori I yang mempunyai kemudahan kredit dan jumlah kontrak hadapan yang ditempah selaras dengan kemudahan kredit yang ditawarkan oleh mereka untuk keperluan pertukaran asing mereka atau keperluan modal kerja mereka atau perbelanjaan modal.

Mata wang lindung nilai dan tenor, tertakluk kepada sekatan di atas, dibiarkan kepada pelanggan. Di mana mata wang lindung nilai adalah berbeza daripada mata wang pendedahan asas, dasar pengurusan risiko korporat, yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah, harus membenarkan jenis lindung nilai tersebut.


Struktur yang dimiliki, pilihan digital, pilihan halangan, akrual pelbagai dan sebarang produk eksotik lain tidak dibenarkan. Bahagian struktur dengan notasi terbesar, yang dihitung sepanjang tenor struktur, harus diperhitungkan untuk tujuan asas. Delta opsyen harus dinyatakan secara jelas dalam lembaran istilah.

Kelulusan akhir telah diberikan atau Nombor Pendaftaran Pinjaman yang diperuntukkan oleh Bank Rizab untuk meminjam dalam mata wang asing. Jumlah prinsipal nosional produk tidak boleh melebihi jumlah tertunggak pinjaman mata wang asing. Kematangan produk tidak boleh melebihi kematangan pinjaman yang mendasari. Kontrak boleh dibatalkan dan dikosongkan dengan bebas. Pendedahan yang mungkin berdasarkan prestasi terdahulu hanya boleh dilindung nilai berkenaan perdagangan dalam barangan dan perkhidmatan.

Perikatan ini juga boleh diperolehi sebagai sebahagian daripada pengesahan perjanjian. Walau bagaimanapun, ia mengulangi bahawa bahawa bank AD, semasa memasuki mana-mana urus niaga derivatif dengan seorang klien, harus memperoleh suatu janji dari klien untuk memberi kesan bahwa pendedahan terkontrak yang mana transaksi derivatif sedang dipesan belum digunakan untuk apa-apa transaksi derivatif dengan mana-mana bank AD yang lain.

Garis Panduan Operasi, Terma dan Syarat Penulisan pilihan oleh pengguna, secara tersendirian, tidak dibenarkan. Pengguna boleh memasukkan strategi pilihan membeli dan menjual secara serentak pilihan vanila Eropah, dengan syarat tiada penerimaan bersih premium.